Zawartość koszyka

Brak produktów w koszyku.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.ukory.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
  postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  przez Sklep www.ukory.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania
  umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Elektronicznych Sklepu www.ukory.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
  niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  4.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  § 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ukory.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
  Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.ukory.pl
  umożliwiający utworzenie Konta.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie
  teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym
  informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.ukory.pl
  umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca
  zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Artur Klich wykonujący działalność gospodarczą pod firmą
  ARTUR KLICH UKORY.PL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce
  wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Witkiewicza 18/125, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6443400776, REGON: 389203262, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected],
  numer telefonu: +48 662 568 667.
 9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
  Elektronicznej.
 10. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
  gospodarczą lub zawodową.
 13. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
  Produktu ze Sprzedawcą.
 16. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić
  Sprzedawcy za Produkt.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.ukory.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na
  rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
  przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na
  warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)
  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
  Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się
  pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz
  promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca
  uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
  wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30
  dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia
  rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień
  (Sklep www.ukory.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i
  akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od
  9:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty,
  niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
  realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
  udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje
  związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez
  przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4.2. formularz odstąpienia od umowy,
  4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego
  paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie
  dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w
  Formularzu Zamówienia.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (TPay.pl).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
  numer: 30 1240 4315 1111 0011 0680 5818 (Bank Pekao S.A.) ARTUR KLICH UKORY.PL, ul.
  Stanisława Witkiewicza 18/125, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6443400776. W tytule przelewu należy wpisać
  „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje
  zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia
  dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
  banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni
  roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
  § 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania
  Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego
  Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy
  Produktu przez przewoźnika:
  2.1. czas kompletowania Produktów wynosi do 10 dni roboczych od momentu:

a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na
rachunku Sprzedawcy albo
b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
2.2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie
przez niego deklarowanym tj. do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa
następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem paczkomatów InPost lub firmy
  kurierskiej.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem
  lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z
  umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  1.2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o
  którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23
  kwietnia 1964 r.,
  1.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o
  którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili
  dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
  Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  1.4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego
  żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  [email protected] lub pisemnie na adres: Artur Klich, ul. Stanisława Witkiewicza 18/125, 41-219
  Sosnowiec,
  1.5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
  przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  1.6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o
  którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a
  Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  1.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  1.8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
  § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest
  jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  1.9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 może żądać w
  pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny
  oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w
  ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność
  towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności
  z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca
  próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),

1.10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub
podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do
Klienta,
b) obniża cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru
zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie
14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu,
o którym mowa w § 10,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa
w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od
umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

1.11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku
np. wiadomość mailowa lub SMS.
§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub
  podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej
  odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do
  zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub
  podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
  przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
  odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Artur
  Klich, ul. Stanisława Witkiewicza 18/125, 41-219 Sosnowiec.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za
  zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
  poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że
  Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i
  terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także nie udostępnił mu wzoru formularza
  odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
  Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z
  Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie
  stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
  Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie
  zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z
  zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie

14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży.

 1. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy
  Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie
  jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o
  którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub
  podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży,
  zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
  Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
  9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do
  przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w
  § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt
  w posiadanie,
  9.2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w
  częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od
  objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  9.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub
  podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  10.1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb,
  10.2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10.3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  10.4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
  przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  10.5. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
  mający krótki termin przydatności do użycia.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w
  przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
  określonym.

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców
  nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10
  Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
  niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
  Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
  Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
  udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części
  bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt
  zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
  uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez
  Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
  odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia
  Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie
  przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący
  Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
  tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
  obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
  przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
  natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
  Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
  § 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie
  dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta
  pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego
  działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru
  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności
  gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest
  objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  2.1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
  2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  2.4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony
  konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada
  charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w
  szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną
  instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta
  jak również Prezesa UOKiK.

§ 11 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  1.3. System Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach
  określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
  Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
  nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
  Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
  Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie
  zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez
  Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji.
  2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii
  zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo
  zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
  posługuje się Usługodawca:
  3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
  obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
  trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
  Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  [email protected]
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
  kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
  Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
  podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
  i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
  przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: [email protected]
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
  ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w
  szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
  wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego
  terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
  woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
  każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  § 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ukory.pl korzystają z
  ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez
  Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw
  autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Artura Klich wykonującego działalność
  gospodarczą pod firmą ARTUR KLICH UKORY.PL, miejsce wykonywania działalności oraz adres do
  doręczeń: ul. Stanisława Witkiewicza 18/125, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6443400776, REGON: 389203262. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
  następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.ukory.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
  któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.ukory.pl
  stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
  odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
  internetowej Sklepu pod adresem www.ukory.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie
  w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie
  materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem
  www.ukory.pl użyte są w celach informacyjnych.
  § 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
  zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane
  w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z
  uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
  byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
  rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym
  jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają
  poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17
  listopada 1964 r.,
  4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym
  jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi
  właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
  reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
  polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
  Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
  jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
  może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
  reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
  pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.